Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Informacja o częściowym wyborze oferty na pakiet III

Informacja o częściowym wyborze oferty na pakiet III

 

 
   
 

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O CZĘŚCIOWYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA PAKIET III

 

             Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający - Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ciechanów informuje, że w prowadzonym postępowaniu „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Ciechanów w roku 2021”, jako najkorzystniejszą ofertę do realizacji części zamówienia pakiet III – L. Rydzewo została wybrana:

Nr i nazwa pakietu (części) zamówienia

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

 

 

 

Kryteria oceny [pkt]

Ocena oferty [pkt]

III. Leśnictwo Rydzewo

Cezary Prekiel Firma Usługowo – Handlowa, Kobylaki-Konopki 6, 06-323 Jednorożec

Kryterium „cena” – 60,00 pkt

Kryterium „samodzielne wykonanie kluczowych elementów zamówienia” -40pkt

Waga oferty 100,00pkt

Na Pakiet III wpłynęły trzy oferty.

Z uwagi na uzyskanie największej ilości punktów, zgodnie z kryteriami oceny ofert zawartymi w SIWZ, Zamawiający na podstawie art. 91 ust. 1 Pzp  wybrał ofertę tego Wykonawcy do realizacji zamówienia w przedmiotowym Pakiecie.

Wybrana oferta nie podlega odrzuceniu i spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ.

 Oferta wybrana do realizacji zamówienia

 Waga oferty 100,00 pkt

Konsorcjum Firm:

ZUL Bogumił Kamiński ul. Lidzbarska 35a, 09-300 Żuromin

ZPHU „MiG” s.c. MKP Malanowscy ul. Rycerska 29, 06-400 Ciechanów

„BAŁDYGA” Jerzy Bałdyga ul. Lipowa 9, 09-100 Płońsk

Kryterium „cena” – 56,53 pkt

Kryterium „samodzielne wykonanie kluczowych elementów zamówienia” -40pkt

Waga oferty 96,53pkt

Na Pakiet III wpłynęły trzy oferty. Zgodnie z kryteriami oceny ofert przedmiotowa oferta uzyskała mniejszą liczbę punktów.

Waga oferty 96,53 pkt

Grzegorz Jarząbek ZUL Komorowo 21/3, 13-113 Janowo

Kryterium „cena” -57,83 pkt

Kryterium „samodzielne wykonanie kluczowych elementów zamówienia” -0 pkt

Waga oferty 57,83pkt

Na Pakiet III wpłynęły trzy oferty. Zgodnie z kryteriami oceny ofert przedmiotowa oferta uzyskała mniejszą liczbę punktów.

Waga oferty 57,83 pkt