Wydawca treści Wydawca treści

Obszary Chronionego Krajobrazu

„Obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych." (art. 23.1. ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.)
Na mocy rozporządzeń Wojewody Mazowieckiego wyznaczone zostały obszary, obejmujące wyróżniające się krajobrazowo i przyrodniczo tereny o różnych typach ekosystemów.
 
W rozporządzeniach tych, uwzględniono szereg przepisów dotyczących ochrony obszaru, w tym między innymi ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów leśnych:
 
1) utrzymanie ciągłości i trwałości ekosystemów leśnych; niedopuszczanie do ich nadmiernego użytkowania;
2) wspieranie procesów sukcesji naturalnej przez inicjowanie i utrwalanie naturalnego odnowienia o składzie i strukturze odpowiadającej siedlisku; tam gdzie nie są możliwe odnowienia naturalne – używanie do odnowień gatunków miejscowego pochodzenia przy ograniczaniu gatunków obcych rodzimej florze czy też modyfikowanych genetycznie;
3) zwiększanie udziału gatunków domieszkowych i biocenotycznych;
4) pozostawianie drzew o charakterze pomnikowym, przestojów, drzew dziuplastych oraz części drzew obumarłych aż do całkowitego ich rozkładu;
5) zwiększanie istniejącego stopnia pokrycia terenów drzewostanami, w szczególności na terenach porolnych tam, gdzie z przyrodniczego i ekonomicznego punktu widzenia jest to możliwe; sprzyjanie tworzeniu zwartych kompleksów leśnych o racjonalnej granicy polno-leśnej; tworzenie i utrzymywanie leśnych korytarzy ekologicznych ze szczególnym uwzględnieniem możliwości migracji dużych ssaków;
6) utrzymywanie, a w razie potrzeby podwyższanie poziomu wód gruntowych, w szczególności na siedliskach wilgotnych i bagiennych, tj. w borach bagiennych, olsach i łęgach; budowa zbiorników małej retencji jako zbiorników wielofunkcyjnych, w szczególności podwyższających różnorodność biologiczną w lasach;
7) zachowanie i utrzymywanie w stanie zbliżonym do naturalnego istniejących śródleśnych cieków, mokradeł, polan, torfowisk oraz wrzosowisk; niedopuszczanie do ich nadmiernego wykorzystania dla celów produkcji roślinnej lub sukcesji;
8) stopniowe usuwanie gatunków obcego pochodzenia, chyba że zaleca się ich stosowanie w ramach przyjętych zasad hodowli lasu;
9) wykorzystanie lasów dla celów rekreacyjno - krajoznawczych i edukacyjnych w oparciu o wyznaczone szlaki turystyczne oraz istniejące i nowe ścieżki edukacyjno-przyrodnicze wyposażone w elementy infrastruktury turystycznej i edukacyjnej zharmonizowanej z otoczeniem.
 
W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Ciechanów znajdują się:
 
„Krośnicko-Kosmowski Obszar Chronionego Krajobrazu"
Obszar ten został utworzony na mocy Rozporządzenie Nr 21 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 kwietnia 2005 r. w sprawie Krośnicko-Kosmowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Zajmuje powierzchnię 19 547,70 ha i położony jest w województwie mazowieckim, w powiecie mławskim (gminy: Stupsk, Dzierzgowo), ciechanowskim (gminy: Opinogóra, Regimin, Grudusk, Ciechanów), przasnyskim (gmina: Czernice Borowe).
Północno – wschodnia część nadleśnictwa.
„Nadwkrzański Obszar Chronionego Krajobrazu"
Obszar ten został utworzony na mocy Rozporządzenie Nr 24 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 kwietnia 2005 r. w sprawie Nadwkrzańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, zmienionego Rozporządzeniem Nr 12 Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 kwietnia 2007 r. Zajmuje powierzchnię 97 910,40 ha i położony jest w województwie mazowieckim, w powiecie żuromińskim (gminy: Lutocin, Siemiątkowo, Bieżuń), mławskim (gminy: Stupsk, Radzanów, Strzegowo), ciechanowskim (gminy: Regimin, Glinojeck, Ojrzeń, Ciechanów, Sońsk), płońskim (gminy: Raciąż, Baboszewo, Sochocin, Nowe Miasto, Joniec), nowodworskim (gmina: Nasielsk).

Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

OGŁOSZENIE PRZETARGOWE

OGŁOSZENIE PRZETARGOWE

OGŁOSZENIE PRZETARGOWE

 

Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Ciechanów

adres: ul. Płocka 21 C, 06-400 Ciechanów

tel: 236724516, fax: 236725949

e-mail: ciechanow@olsztyn.lasy.gov.pl

strona internetowa: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_olsztyn/nadl_ciechanow

 

- ogłasza przetarg nieograniczony pod nazwą: „Sprzedaż zbędnych składników majątkowych (mebli) w Nadleśnictwie Ciechanów”

 

  1. Wykaz oferowanych do sprzedaży składników majątkowych (mebli) znajduje się w załączniku nr 1. stanowiącym integralną część ogłoszenia.
  2. Informację o w/w przedmiotach można uzyskać w dziale administracyjno-gospodarczym Nadleśnictwa Ciechanów pod nr telefonu 236724516 wew. 672 w dni robocze w godz. 800-1500, osoba do kontaktu Pani Barbara Paprocka.
  3. Zainteresowani zakupem proszeni są o dostarczenie do sekretariatu Nadleśnictwa e-mailem lub osobiście pisemnej oferty z dopiskiem „Sprzedaż zbędnych składników majątkowych w Nadleśnictwie Ciechanów” w terminie do 21.01.2021 roku do godz. 1200. Oferty dostarczone po czasie nie będą rozpatrywane.
  4. Oferta powinna zawierać (załącznik nr 2.):

- dane oferenta (imię, nazwisko lub nazwę firmy, adres zamieszkania lub siedziby,  adres e-mail, numer telefonu),

- nazwę licytowanego składnika majątkowego,

- nr inwentarzowy licytowanego składnika majątkowego,

- oferowaną cenę brutto,

- podpis oferenta.

  1. Zainteresowani mogą składać na dany składnik (przedmiot) tylko jedną ofertę. Nabywcami zostaną osoby, które złożą ofertę z najwyższą ceną. W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert z tymi samymi (najwyższymi) cenami przeprowadzona zostanie dodatkowa licytacja.
  2. Przekazanie przedmiotu nastąpi po uiszczeniu należnej wpłaty, wynikającej ze złożonej oferty.
  3. Nadleśnictwo Ciechanów po sprzedaży przedmiotów nie przyjmuje ich zwrotów.
  4. Nadleśnictwo Ciechanów zastrzega sobie prawo do unieważnienia ogłoszenia lub wycofania wymienionych w załączniki nr 1. przedmiotów ze sprzedaży bez podania przyczyny.

 

Do pobrania:

Zał. nr 1. – Wykaz oferowanych do sprzedaży składników majątkowych (mebli)

Zał. nr 2. – Formularz ofertowy

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Ciechanów