PROW 2014-2020 PROW 2014-2020

Plan Inwestycji

PLAN INWESTYCJI

Termin składania wniosków do ARiMR: 03.08.2020-11.09.2020 

Nadleśnictwo ma 60 dni na wykonanie Planu Inwestycji

 

Dokumenty, które należy złożyć w celu otrzymania Planu Inwestycji:

Do pobrania poniżej lub w siedzibie nadleśnictwa:

  • Wniosek do Nadleśnictwa o sporządzenie planu inwestycji
  • Oświadczenie o powierzchni, na której realizowane będą inwestycje, zawierające nr działek ewidencyjnych.

Starostwo powiatowe/Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa

  • materiał graficzny, o którym mowa w art. 72 ust. 3 rozporządzenia nr 1306/2013, wraz  z kartą informacyjną, udostępnione przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  lub kopia części mapy ewidencyjnej gruntów i budynków, która obejmuje grunty przeznaczone do wykonania zalesienia lub grunty z sukcesją naturalną, z naniesionymi granicami tych gruntów, albo jej powiększenie
  •  wypis z ewidencji gruntów i budynków dotyczący działek ewidencyjnych, na których będą realizowane inwestycje;
  • wypis z uproszczonego planu urządzenia lasu, lub decyzja starosty wydana na podstawie inwentaryzacji stanu lasu;
  • zaświadczenie starosty sprawującego nadzór nad gospodarką leśną w drzewostanie, w którym są planowane inwestycje, potwierdzające, że inwestycje te nie są sprzeczne z ustaleniami uproszczonego planu urządzenia lasu, lub decyzją starosty wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasu;
  • kopię części mapy ewidencyjnej gruntów i budynków, która obejmuje grunty przeznaczone do wykonania inwestycji, z naniesionymi granicami tych gruntów, albo jej powiększenie;

 

Dokumenty konieczne w określonych przypadkach

  • opinię właściwego dyrektora parku narodowego o braku sprzeczności inwestycji z celami ochrony danego obszaru – w przypadku gruntu przeznaczonego do wykonania inwestycji położonego w parku narodowym lub na obszarze jego otuliny, również w przypadku gdy ten grunt jest położony w granicach obszaru Natura 2000 
  •  opinię regionalnego dyrektora ochrony środowiska o braku sprzeczności inwestycji z:

a) celami ochrony danego obszaru – w przypadku gruntu przeznaczonego do wykonania inwestycji położonego w rezerwacie przyrody lub parku krajobrazowym lub na obszarze ich otulin,

b) planami ochrony albo planami zadań ochronnych danego obszaru, albo celami ochrony danego obszaru, jeżeli dla tego obszaru nie został sporządzony plan ochrony i plan zadań ochronnych
 – w przypadku gruntu przeznaczonego do wykonania inwestycji położonego na obszarze Natura 2000