Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

OGŁOSZENIE PRZETARGOWE

OGŁOSZENIE PRZETARGOWE

OGŁOSZENIE PRZETARGOWE

 

Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Ciechanów

adres: ul. Płocka 21 C, 06-400 Ciechanów

tel: 236724516, fax: 236725949

e-mail: ciechanow@olsztyn.lasy.gov.pl

strona internetowa: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_olsztyn/nadl_ciechanow

 

- ogłasza przetarg nieograniczony pod nazwą: „Sprzedaż zbędnych składników majątkowych (mebli) w Nadleśnictwie Ciechanów”

 

  1. Wykaz oferowanych do sprzedaży składników majątkowych (mebli) znajduje się w załączniku nr 1. stanowiącym integralną część ogłoszenia.
  2. Informację o w/w przedmiotach można uzyskać w dziale administracyjno-gospodarczym Nadleśnictwa Ciechanów pod nr telefonu 236724516 wew. 672 w dni robocze w godz. 800-1500, osoba do kontaktu Pani Barbara Paprocka.
  3. Zainteresowani zakupem proszeni są o dostarczenie do sekretariatu Nadleśnictwa e-mailem lub osobiście pisemnej oferty z dopiskiem „Sprzedaż zbędnych składników majątkowych w Nadleśnictwie Ciechanów” w terminie do 21.01.2021 roku do godz. 1200. Oferty dostarczone po czasie nie będą rozpatrywane.
  4. Oferta powinna zawierać (załącznik nr 2.):

- dane oferenta (imię, nazwisko lub nazwę firmy, adres zamieszkania lub siedziby,  adres e-mail, numer telefonu),

- nazwę licytowanego składnika majątkowego,

- nr inwentarzowy licytowanego składnika majątkowego,

- oferowaną cenę brutto,

- podpis oferenta.

  1. Zainteresowani mogą składać na dany składnik (przedmiot) tylko jedną ofertę. Nabywcami zostaną osoby, które złożą ofertę z najwyższą ceną. W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert z tymi samymi (najwyższymi) cenami przeprowadzona zostanie dodatkowa licytacja.
  2. Przekazanie przedmiotu nastąpi po uiszczeniu należnej wpłaty, wynikającej ze złożonej oferty.
  3. Nadleśnictwo Ciechanów po sprzedaży przedmiotów nie przyjmuje ich zwrotów.
  4. Nadleśnictwo Ciechanów zastrzega sobie prawo do unieważnienia ogłoszenia lub wycofania wymienionych w załączniki nr 1. przedmiotów ze sprzedaży bez podania przyczyny.

 

Do pobrania:

Zał. nr 1. – Wykaz oferowanych do sprzedaży składników majątkowych (mebli)

Zał. nr 2. – Formularz ofertowy

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Ciechanów